Q

 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) >

 

·         Kvadraturna amplitudna modulacija – postupak kojim se modulira nosilac neke frekvencije s dva signala koji su međusobno u kvadraturnom odnosu (tj. fazno pomaknuti za 90º).

·         Uz korištenje 64-QAM sustava (QAM sa 64 stanja), moguće je ostvariti brzinu prijenosa od 27 Mbit/s što omogućuje distribuciju nekoliko videosignala kabelskim kanalom kojim se u analognoj tehnici može prenijeti samo jedan signal.

·         Uz 256-QAM, standardni 6 MHz kanal može prenijeti do 40 Mbit/s.

·         N-QAM se primjenjuje u digitalnim TV sustavima za kabelsku distribuciju

 

QPSK >

 

·         Kvadraturna fazna modulacija – digitalna modulacijska tehnika s 4 fazna stanja koja se koristi u digitalnim televizijskim sustavima za satelitsku radiodifuziju.

·         Karakteristično za ovaj tip modulacije je relativno visoka otpornost na šum, te laka implementacija.

 

QUANTIZING >

 

·         Kvantizacija – proces pridruživanja diskretnih vrijednosti amplitude uzorcima analognog signala.

 

QUANTIZING ERROR >

 

·         Pogreška kvantizacije – pogreška digitalne prezentacije analognog signala, nastala zbog razlike između stvarne amplitude uzorka analognog signala i njemu pridružene kvantizacijske razine.

 

QUANTIZING NOISE >

 

·         Šum kvantizacije – šum uzrokovan procesom kvantizacije, vezan uz diskretnost razina signala nakon kvantizacije. U digitalnom videosignalu, to je granularni tip šuma koji se javlja samo uz prisutnost signala.