R

 

 

RAID (Redundant Array of Independent Disks) >

 

·         Redundantno polje nezavisnih diskova.

·         RAID sustav koristi grupiranje standardnih diskova s RAID kontrolerom u svrhu stvaranja jedinice za pohranu podataka koja se ponaša kao jedan disk i omogućuje veću brzinu rada nego pojedinačni diskovi. Primarno dizajnirani za upotrebu s računalima, RAID sustavi nude vrlo velike kapacitete, velike brzine prijenosa i znatno veću sigurnost podataka, što je postignuto redunancijom, tako da se greške ili ispadi pojedinih diskova mogu otkriti i ispraviti.

·         RAID konfiguracije se definiraju po razinama (level), počevši od nule.

·         Razina 0: Bez redundancije – dobitak samo na brzini i kapacitetu – dobiva se kombiniranjem više diskova.

·         Razina 1: Potpuno zrcaljeni sustav – dva skupa diskova čitaju i zapisuju iste podatke. Ovaj sustav ima osobine razine 0 uz sigurnost ostvarenu potpunom redundancijom – ali uz dvostruku cijenu. Neka poboljšanja svojstava mogu se ostvariti pri čitanju podataka budući da se mora čitati samo jedna kopija, tako da se mogu istovremeno vršiti dva čitanja.

·         Razina 2: Polje od devet diskova. Svaki bajt se zapisuje na način da se piše jedan bit na svaki od osam diskova, a na deveti disk se zapisuje paritetni bit. Ovaj sustav se vrlo rijetko koristi.

·         Razina 3: Polje od n+1 diskova koji zapisuju 512-bajtne sektore na svaki od n diskova radi stvaranja n×512 'super sektora' + 1×512 paritetni sektor na dodatnom disku koji se koristi za provjeru podataka. Minimalna jedinica prijenosa je cijeli 'superblok'. Ovo je najprikladnije za sustave u kojima se prenose velike količine uzastopnih podataka – kao npr. audio i video. Za tu namjenu ovo je najefikasnija RAID razina pošto nije potrebno čitati/mijenjati/pisati paritetni blok. Ovaj sustav je manje prikladan za pristup bazama podataka, pri kojemu se male količine podataka trebaju prenositi slučajnim redoslijedom.

·         Razina 4: Isto kao razina 3, uz mogućnost prenošenja individualnih blokova. Prilikom zapisivanja podataka nužno je pročitati stari podatak i paritetne blokove prije samog pisanja novog podatka, kao i nove paritetne blokove, što umanjuje brzinu rada.

·         Razina 5: Isto kao razina 4, ali se uloga paritetnog diska mijenja za svaki blok podataka. U razini 4 paritetni disk je jako opterećen za vrijeme pisanja, a uopće nije opterećen za vrijeme čitanja. U razini 5 opterećenje je raspodijeljeno na sve diskove.

·         Soft RAID: RAID sustav ostvaren programski umjesto upotrebom RAID kontrolera. Iako omogućava uštede na opremi, ovaj sustav troši dio računalne snage.

 

REMOTE DIAGNOSTICS >

 

·         Dijagnostika na daljinu.

·         Dijagnostički programi mogu se izvršavati lokalno s terminala (često PC sa programom za emulaciju terminala). Isto tako, terminal može biti udaljen, povezan preko modema i telefonske linije. Na ovaj način svaka prikladno konfigurirana oprema na bilo kojoj lokaciji (s telefonskom linijom) može se provjeravati, a ponekad i korigirati, od strane specijaliziranog servisnog osoblja.

·         Nezavisni višestruki sustavi, kao npr. videoserver i njegovi 'klijenti', mogu zahtijevati provedbu simultane dijagnostike, što je moguće postići kombiniranjem većeg broja terminala.

 

RENDERING >

 

·         Iscrtavanje slike koje se ne obavlja u realnom vremenu.

 

RESOLUTION >

 

·         Rezolucija – mjera najfinijeg detalja koji se može vidjeti ili izdvojiti iz reproducirane slike.

·         Na rezoluciju utječe broj elemenata slike (npr. HDTV približno 2000 × 1000, standardna TV 720 × 576 ili 720 × 487), no taj broj ne definira konačnu rezoluciju nego samo rezoluciju tog dijela opreme. U obzir se mora uzeti i kvaliteta leća, ekrana, filmske obrade i ostali parametri stvaranja slike na ekranu, ali i svojstva ljudskog vizualnog sustava.

 

RESOLUTION INDEPENDENT >

 

·         Neovisan o rezoluciji – pojam koji se koristi za opis opreme koja može raditi sa više različitih rezolucija. Obično je TV oprema predviđena za rad s jednom rezolucijom, iako moderna oprema, osobito koja koristi ITU-R 601 standard, može raditi sa više formata npr. 525/60 i 625/50.

·         Po svojoj prirodi računala mogu rukovati datotekama bilo koje veličine, tako da, kad je riječ o obradi slika, smatraju se neovisnima o rezoluciji. Međutim, povećanjem dimenzija slike raste količina podataka za obradu, podataka za pohranjivanje te zahtijevi za prijenos podataka – proporcionalno konačnoj veličini datoteke.

 

RGB >

 

·         Kratica za R - red (crveno), G - green (zeleno) i B - blue (plavo) – primarne boje  u televiziji. Kamere i telekina imaju crvene, zelene i plave detektore, TV ekran ima crvene, zelene i plave fosfore osvjetljavane crvenim, zelenim i plavim elektronskim topovima.

 

RIP (Raster Image Process) >

 

·         Rasterska obrada slike. Metoda pretvaranja vektorskih podataka (npr. fontova) u rastersku sliku, što ih čini pogodnim za upotrebu u televizijskoj slici. Vektorski podaci ovisni su o veličini, pa ih se mora ovim postupkom pretvoriti u zadanu veličinu.

·         Ovaj postupak zahtijeva znatnu količinu obrade za postizanje visoke kvalitete, posebno ako je potreban interaktivan rad, npr. umetanje rezultata u pozadinu.

 

RP 125 >

 

·         SMPTE preporučena izvedba 125-bitnog paralelnog sučelja za komponentne videosignale. Jedan od prethodnika sustava ITU-R 656.

 

RS 422 >

 

·         Standard za serijski prijenos podataka na srednje udaljenosti (tipično do 300 m ili više). Podaci se šalju korištenjem dvije parice za dvosmjernu komunikaciju. Puna specifikacija uključuje 9-pinske D konektore i dodatne signalne linije.

·         RS 422 se široko koristi za kontrolne veze u TV produkciji za niz uređaja – magnetoskope, miksete i slično.

 

Run length coding >