U

 

 

UP CONVERTING >

 

·         Proces kojim se poveĉava broj elemenata slike, broj slika u sekundi ili format koji se koristi za predstavljanje slike.

·         Ovaj proces se zasniva na interpolaciji postojeĉih elemenata slike da bi se stvorili novi na manjim razmacima. Primjena je npr. pretvaranje postojeĉeg signala standardne rezolucije u signal visoke rezolucije.